Meerderheden – Minderheden

Sterrenbeeld Schorpioen, element Water

Toch wel eigenaardig dat een hele kleine minderheid vrijwel alle aardse goederen bezit en de grote meerderheid het moet doen met de restjes. Alles is in navolging van monotheïsme en kapitalisme tegenwoordig geschikt om geprivatiseerd te worden. Kerk en staat hebben lang geleden de handen ineen geslagen en de kudde voor eigen roem en macht onder elkaar verdeeld. Het onderwijs schept uitsluitend makke schapen, maakt van unieke wezens gewillige robotten. Zowat alle overheidstaken zijn inmiddels geprivatiseerd en als er dan iets mis gaat kan de overheid,
lees belastingbetaler, voor de schade opkomen.


De door banken bepaalde voortdurende economische groei en de totale afhankelijkheid van het Ahrimanische bankenstelsel geeft weinig hoop op een gezonde toekomst voor ons nageslacht. Toch blijft de enige steekhoudende remedie: “Wakker worden of zelfrealisatie.” De mens die zich waarachtig realiseert wie of wat hij of zij daadwerkelijk is, die zich realiseert door eigen toedoen het goddelijk stelsel geperverteerd en tot robot gedegradeerd te hebben. De mens die zich bewust wordt van waanzinnige afhankelijkheid van een destructief systeem, niet zozeer de manier waarop onze samenleving functioneert maar bovenal het eigen functioneren als robot in een samenleving van robots.

Het biedt geen soelaas om de wereld te veranderen, het heeft alleen zin om het heft in eigen hand te nemen en je af te vragen: “Wie ben ik?” Bestond ik al toen ik geboren ben, besta ik ook als ik slaap of gestorven ben en ben ik aan verandering onderhevig. Wanneer je al deze vier vragen met ja beantwoord hebt, lieg je dat het gedrukt staat. Je bestond al bij je geboorte, bestaat ook in je slaap en zelfs nog na jouw dood, maar je bent niet aan verandering onderhevig. Alles wat aan verandering onderhevig is zijn dingen en jij bent geen ding, jij bent het waarnemen van dingen inclusief jouw lichaam, jouw gedachten en jouw gevoelens.

Jij bent het eeuwig nu waarnemende dat veranderingen, ervaringen en dingen waarneemt zonder zelf een ding te zijn. Je verkeert bijvoorbeeld in de veronderstelling dat jij jezelf kunt herinneren, maar jij kunt slechts oude ervaringen, gedane zaken herinneren die jij destijds hebt waar genomen. Dat herinneren doe je altijd nu en jezelf, als het waarnemend vermogen destijds, kan je, hoe je het wend of keert, onmogelijk herinneren. Nu is en blijft nu! Robotten zijn aan verandering onderhevige dingen die hun bestaan danken aan het waargenomen worden.
Wij zijn waarnemen puur, wij zijn één! Mens ken uw zelf.

Kerk en staat, twee handen op één buik.

Schloss Corvey; links Keizer Karel de Grote en rechts Paus Leo III

Karel de Grote werd geboren in 742 of 748 als de zoon van de Frankische koning Pepijn de Korte. Na het overlijden van zijn vader in 768 werd het Frankische rijk verdeeld onder Karel en zijn jongere broer Carloman. Drie jaar later kwam Carloman echter onder verdachte omstandigheden om het leven en riep Karel zichzelf uit tot de enige koning der Franken. Onder zijn heerschappij werd het Frankische Rijk, dat aanvankelijk bestond uit het huidige Frankrijk, Nederland en delen van Duitsland, uitgebreid met Italië, Beieren, Saksen en het noorden van Spanje.

Een christelijke keizer

Karel was vanaf zijn jeugd een overtuigd christen en zag het christendom als de ideale manier om het grote aantal inwoners van zijn rijk te verenigen. Zo vaardigde hij na de verovering van Saksen in 780 een wet uit die alle inwoners verplichtte zich te bekeren tot het christendom, op straffe van de dood. De Abdij van Corvey behoorde tot de Karolingische rijksabdijen en fungeerde als centrum en uitvalsbasis voor kerstening in het “Heilige Roomse Rijk”. Ook hield Karel zich nadrukkelijk bezig met het christelijk onderwijs en mengde hij zich regelmatig in kerkelijke aangelegenheden, maar desalniettemin onderhield hij een goede relatie met het Vaticaan. Zo verjoeg hij op verzoek van Paus Adrianus I in 774 de Longobarden uit Noord-Italië omdat zij een bedreiging vormden voor Rome.

Paus Leo III vraagt om hulp

Ook in het jaar 799 vroeg het Vaticaan Karel de Grote om hulp. Enkele leden van de pauselijke curie waren namelijk in opstand gekomen tegen Paus Leo III en hadden geprobeerd zijn ogen uit te steken en zijn tong eruit te trekken. Leo wist te ontsnappen en vluchtte naar Karel, die vervolgens een jaar later met zijn leger naar Rome trok en de Paus in zijn positie herstelde. Op 25 december 800 werd Karel de Grote vervolgens door Paus Leo III gekroond tot Keizer. De Frankische koning was hiermee de eerste vorst die deze titel toegewezen kreeg sinds de val van het West-Romeinse Rijk in 476. Historici achtten het inmiddels waarschijnlijk dat de benoeming tot Keizer onderdeel was van een vooraf opgestelde overeenkomst tussen Karel en Leo.

Inmiddels 1000 jaren later.

Mayer Amschel Bauer was een succesvol koopman en bankier en stichter van het Huis Rothschild. Het verwijst naar een joodse bank dynastie die vandaag de dag nog steeds actief is in het bankwezen, met name op het gebied van investeringsbankieren en vermogensbeheer. De familienaam is ontstaan omdat de residentie in de Frankfurtse Judengasse “zum Roten Schild” werd genoemd. De familie behield de naam Rothschild, zelfs toen zij later van woonplaats veranderden.

Mayer Amschel werd geboren op 23 februari 1744 in de Judengasse. Aanvankelijk werd hij naar een Talmoedschool in Fürth gestuurd, maar na de dood van zijn ouders werkte hij voor de firma van Wolf Jakob Oppenheim. Oppenheim was een “hofleverancier” die als zelfstandig koopman de adellijke hoven voorzag van luxegoederen. Daarnaast verrichtte hij financiële transacties en handelde hij in antiquarische munten.

Rothschild gebruikte de kennis die hij in de firma had opgedaan toen hij in 1764 naar Frankfurt terugkeerde en zijn eigen bedrijf opzette. Met zijn onderhandelingsvaardigheden en connecties kon hij spoedig contacten leggen met de latere keurvorst Wilhelm van Hessen en munttransacties met hem uitvoeren. Op verzoek van Rothschild werd hem uiteindelijk de titel van gerechtsfactor toegekend. Deze titel gaf hem geen extra rechten, maar voortaan kon hij een gedenkplaat presenteren met het opschrift “M.A. Rothschild, Hofleverancier onzer Verlichte Hoogheid, Erfprins Wilhelms van Hessen, Graaf van Hanau”. De titel bracht prestige en trok klanten aan.

Vanaf 1785 knoopte Rothschild een zakelijke relatie aan met een van de rijkste vorsten van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, landgraaf Wilhelm IX van Hessen-Kassel. Dit leidde ertoe dat hij uiteindelijk nauw samenwerkte met de financieel adviseur van de keurvorst en de financiële transacties van Wilhelm in heel Europa uitvoerde.

In 1770 trouwde hij en kreeg in totaal twintig kinderen. Naarmate de internationale handel toenam, maakte hij zijn zoons zakenpartners en bleef hij zelf aan het roer van het bedrijf. Deze steun gaf Rothschild de tijd om campagne te voeren voor gelijke rechten voor Joden. In 1811 vaardigde de groothertog van Frankfurt eindelijk het Emancipatie Edict uit, dat de joden in Frankfurt op gelijke voet plaatste met de andere burgers. In 1812 werd Rothschild lid van het kiescollege van Frankfurt. Hij stierf op 16 september van datzelfde jaar.

In zijn testament werden de opvolging en het beheer van het familiebedrijf duidelijk geregeld. Zo mochten alleen familieleden belangrijke posten in het bedrijf bekleden en moest het hoofd van de familie altijd de oudste zoon van de oudste zoon zijn.

Tegenwoordig is de grootste onderneming van de Rothschild-familie “Rothschild & Co”, de centrale holding voor de zaken van de Britse en Franse Rothschild-takken. Haar voornaamste activiteiten zijn investment banking, corporate banking, private banking en private equity. Andere bedrijven zijn “Groupe Edmond de Rothschild” en “RIT Capital Partners” en last but not least de BIS bank in Basel.

De BIS bank, hoofdzetel en het anker van het financiële systeem, wordt niet zonder reden “het financiële Vaticaan” genoemd. De BIS is geworden wat Montagu Norman, Hjalmar Schacht en Benjamin Strong al in de 20er jaren voor ogen had, al dan niet daartoe geïnspireerd door Rothschild, de belangrijkste aandeelhouder van de Bank of England.

Waar een wil is, is een weg!

De Vedische meervoudige begrippen van éénheid!

De Vedische twaalfvoudige begrippen van éénheid.

“Vrata’s” De 12 geloften omvatten de vijf anu-vrata’s, (beperkte geloften de drie guna vratas (versterkende geloften) en de vier shiksha vratas (spirituele geloften).

  1. Parigraha-Parimana – een gelofte om gehechtheid aan wereldse bezittingen te beperken.
  2. Ahima – een gelofte die wordt afgelegd om geen levend wezen kwaad te doen of met geweld te handelen
  3. Satya – een gelofte van waarachtigheid
  4. Asteya of acaurya – een gelofte om niet te stelen
  5. Brahmacarya – een gelofte van kuisheid

De Vedische eenentwintigvoudige begrippen van éénheid.

De Vedische vierentwintigvoudige begrippen van éénheid.

“Asuddha Tattva” zijn onzuivere werkelijkheden of waarheden. Tattva zijn principes van de werkelijkheid die gebruikt worden om de structuur van het universum te verklaren, verdeeld in drie categorieën: suddha (zuiver), suddhasuddha (zuiver-onzuiver) en asuddha (onzuiver). Er zijn in totaal vierentwintig ashudda tattva, die elk een aspect van het universum of het fysieke lichaam vertegenwoordigen.
De vierentwintig ashuddha tattva zijn onderverdeeld in de volgende vijf categorieën:
Antahkarana of vier innerlijke organen
1. Manas – Verstand of lagere geest (in tegenstelling tot het intellect of hogere geest)
2. Buddhi – Intuïtie of onderscheidingsvermogen
3. Ahamkara – Ego, identiteit of persoonlijkheid
4. Pradhana – Energie van de ziel, ook bekend als Prakrti
Jnanendriya of vijf zintuigorganen worden beschouwd als sattvische extensies van de lagere geest of manas
1. ghrana – neus/geurzin
2. rasana – tong/smaak
3. chakshu – ogen/zicht
4. tvak – huid/aanraking
5. srotra – oren/horen
Karmendriya of vijf motorische organen en vertegenwoordigen de manier waarop de ziel in wisselwerking staat met het universum om haar heen. Ze komen elk overeen met een zintuig, en zijn rajasische functies van manas.
1. vak – stem/spraak
2. pani – hand/grijpen
3. pada – voet/lopen
4. payu – anus/excretie
5. upastha – geslachtsorgaan/voortplanting
Tanmatra of vijf subtiele elementen en vormen de tamasische elementen van manas.
1. gandha – geur
2. rasa – smaak
3. rupa – vorm
4. sparsa – aanraking
5. sabda – geluid
Mahabhuta of vijf bruto elementen en zijn de basis voor de manifestatie van de fysieke wereld.
1. prithvi – aarde
2. jala – water
3. tejas – vuur
4. vayu – lucht
5. akasa – ether

De Vedische zesentwintigvoudige begrippen van éénheid.

“Mardavam” (zachtmoedigheid) In de Bhagavad Gita wordt het genoemd als een van de 26 deugden.
Vers 1:
1. Abhayam (onbevreesdheid)
2. Sattva samshuddhi (zuiverheid van hart)
3. Jnana yoga vyavasthitih (toewijding aan het yogische pad van kennis)
4. Dana (liefdadigheid)
5. Dama (zelfbeheersing)
6. Yajna (offer)
7. Svadhyaya (studie van jezelf)
8. Tapas (soberheid)
9. Arjavam (oprechtheid/rechtvaardigheid)
Vers 2:
1. Ahimsa (geen kwaad doen)
2. Satyam (waarheid)
3. Skrodha (gebrek aan woede)
4. Tyaga (verzaking)
5. Shanti (vrede/mentale rust)
6. Apaisunam (afwezigheid van schuld zoeken)
7. Daya (mededogen)
8. Aloluptvam (niet-begeerte)
9. Mardavam (zachtmoedigheid)
10. Hrih (bescheidenheid)
11. Achapalam (standvastigheid/niet wispelturig)
Vers 3:
1. Tejas (kracht)
2. Ksama (vergeving)
3. Dhriti (standvastigheid/geduld)
4. Shaucha (zuiverheid van lichaam en geest)
5. Adroha (afwezigheid van boosaardigheid)
6. Na atimanita (afwezigheid van buitensporige trots)

De Vedische zevenentwintigvoudige begrippen van éénheid.

De Vedische tweeëndertigvoudige begrippen van éénheid.

De Vedische zesendertigvoudige begrippen van éénheid.

De Vedische honderdachtvoudige begrippen van éénheid.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close