Vergeten licht

Gelukkig zijn, is een instabiele maar heel goed verklaarbare menselijke
toestand of ervaring, die niet afhankelijk is van externe factoren en,
net als elke andere ervaring, absoluut niet deelbaar is,
tenzij je de ervaring zelf bent!

Een monnik besluit in z’n eentje te mediteren. Hij verlaat zijn klooster, neemt een boot en roeit naar het midden van het meer. Daar sluit hij zijn ogen en begint met zijn meditatie. Na een paar uur van ongestoorde stilte, voelde hij plotseling het stoten van een andere boot tegen de zijne.

Nog met gesloten ogen voelt hij zijn woede opkomen en als hij zijn ogen opent, is hij klaar om uit te halen naar de kapitein die het waagde zijn meditatie te verstoren. Maar als hij zijn ogen opent, ziet hij dat het een lege boot is die tegen zijn boot is gebotst. Een boot die iemand vergeten is vast te binden en die nu midden op het meer drijft.

Op dat moment bereikt de monnik verlichting.

Waarnemen

Drievoudig, viervoudig en zevenvoudig?


Wie ben jij, waar kom jij vandaan,
waar ben jij als je bewusteloos bent of slaapt,
waar ga jij naartoe als jouw lijden over is
en jouw lichaam tot stof wederkeert?

De stelling “Cogito ergo sum”, “Ik neem waar, dus ik besta” (René Descartes 1596-1650) heeft de monotheïstische mens vervangen door “In cognito ego est”, “Mijn ego neemt waar, dus ik besta”. Vrijwillige incarnatie “ex deo nascimur” heeft ons lichtkleed, onze Merkabah “in Jesu morimur” genageld aan het vierkant van bouw, het kruis der vier elementen of aggregatietoestanden. Privatisering van het ware zelf, degradeert de mens tot ego, tot reïncarnerende bio robot.
Maar hoe zit dat met:
“Mens waart gij en als mens zult gij wederkeren!” of “Gnõthi seauton”, “Mens ken uw ware zelf”.
Ons veranderlijke ego en onze steeds veranderende omgeving worden altijd onvoorwaardelijk ‘nu’ waargenomen.
Waarnemen is altijd ‘nu’!

Ons ego is de reïncarnatie veroorzakende som
van onze identificaties, een door ons geschapen wisselvallig gedachtebeeld. Ons ego herkent zich ‘s ochtends in de spiegel en heeft aan verandering onderhevige meningen. Zonder aandacht, géén ego! Wederkeren als waarlijk mens is alléén mogelijk indien wij “per spiritum sanctum reviviscimus” ons ego transcenderen.Waarnemer

Drievoudig, viervoudig en zevenvoudig?


Waarneming ontstaat door aandacht gericht bewustzijn. De mens kan weken zonder aarde (voedsel), dagen zonder water, minuten zonder lucht maar geen seconde zonder vuur (waarnemen). Van deze vier elementen is het vuur dermate essentieel dat we er niet buiten kunnen, bewust of onbewust. Bewustzijn is de basis van elke creatie, zonder waarnemen kan niets bestaan. Jullie kennen ongetwijfeld de geschiedenis van Prometheus die uit mededogen de mens het gebruik van het vuur verklaarde. Niet het vuur voor de barbecue of hoogovens, nee het vuur van het verstand en de vrije wil. Prometheus moest daarvoor behoorlijk boeten want hij werd geketend aan de stof en een adelaar vrat elke dag zijn lever die ‘s nachts weer aangroeide.
Het lot van Prometheus beschrijft daarmee ons proces van reïncarnatie.

In onze dromen is alles even tastbaar als in onze werkelijkheid! In onze werkelijkheid is alles even illusoir als in onze dromen!

De waarnemer is door een menselijk misverstand ontstaan. Wij mensen zijn geschapen naar beeld en gelijkenis en hebben een vrije wil. Met dank aan de vrije wil mogen wij zelf bepalen hoe we iets ervaren en of we ons met de opgedane ervaring al of niet identificeren. Dat laatste levert ons, net als Prometheus, ongemerkt ernstige problemen op.
Wij denken dat we de waarnemer zijn van ons eigen levensverhaal maar dat komt absoluut niet overeen met de werkelijkheid. De waarnemer die wij menen te zijn is de plaatsvervanger van ons ware zelf! Deze waarnemer, ons ego, hebben we, net als Narcissus, zelf geschapen. Als mens ben je geïncarneerd en geboren, maar rond jouw derde levensjaar ben jij je gaan identificeren met jouw lichamelijke ervaringen. Je hebt toen jouw ware zelf geprivatiseerd en vervangen door jouw ego.
Deze plaatsvervanger van jouw ware zelf voert sindsdien de boventoon in jouw leven, jouw dagelijkse Truman show.

Alléén door jouw waarnemer te transcenderen
kun jij waarlijk mens worden en wederkeren!

Waarneming

Drievoudig, viervoudig en zevenvoudig?


Waarneming ontstond
door waarnemingsapparatuur.

Als je dit leest dan neem je ‘jezelf” al lezende waar terwijl je gelijkertijd het lezen en hetgeen gelezen wordt waarneemt. Je neemt als het ware allerlei dingen waar waaronder ‘jezelf’ terwijl je leest, de inhoud van het gelezene en nog veel meer.
Er wordt om zo te zeggen gelezen maar er is in werkelijkheid geen lezer, er is alleen maar het waarnemen van lezen door middel van een daarvoor uiterst geschikt apparaat, jouw lichaam, jouw waarnemingsvoertuig.

Waarneming ontstaat doordat bewustzijn met aandacht op iets gericht wordt. Er is altijd sprake van een soort bewustzijns driedeling terwijl bewustzijn zelf ondeelbaar en onveranderlijk is.
Deze driedeling kennen we o.a. als;
geest, ziel en lichaam of
bewustzijn, energie en materie of
vader, heilige geest en zoon of
Brahma, Vishnu en Shiva of
7e, 4e en 3e chakra.

Energie is gematerialiseerd bewustzijn
en materie is geconditioneerde energie.
Het gematerialiseerde derde bewustzijnsaspect bestaat altijd uit vier elementen die vergelijkbaar zijn met de vier aggregatietoestanden van de stof.
Voorbeelden van vierdeling zijn;
vast, vloeibaar, gasvormig en plasma of
Lucas, Johannes, Matheus en Marcus of
Uriël, Raphaël, Gabriël en Michael of
ruiten, harten, schoppen en klaver of
1e, 2e, 5e en 6e chakra.Waarheden

Drievoudig, viervoudig en zevenvoudig?


In de op deze pagina geplaatste afbeeldingen
kun je voorbeelden van driedeling, vierdeling en zevendeling herkennen. De eerste vier afbeeldingen zijn drie-, vier- en zevendelig, evenals de laatste vier. De volgende vier zijn driedelig terwijl de 9e en 10e viervoudig zijn en de materialisatie van bijvoorbeeld Horus, de zoon van Osiris en Isis betreffen.

Het maanlicht verhoudt zich tot het zonlicht als het ego tot het ware zelf! Vanochtend vroeg werd ik wakker, het was al volop dag en toch stond de volle maan helder stralend boven het dak van de buren. In eerste instantie was het voor mij zoiets van: “Hoe kan dat, zo helder” en toen drong de boodschap tot mij door. Wij ervaren ons zelf als persoonlijkheid (de som van onze positieve en negatieve ervaringen en talenten inclusief de bijbehorende verpakking, ons lichaam). Deze persoonlijkheid noemen we ik (ik ben, ik denk, etc.), terwijl ego eigenlijk een beter passende benaming is. Ten onrechte denken velen dat hun ego alleen uit negatieve karaktertrekken bestaat maar dat komt niet overeen met de werkelijkheid. Ons ego is de som van al onze persoonlijke interpretaties van positieve en negatieve ervaringen. Ons ego doet zich voor alsof het bewustzijn heeft, alsof het autonoom is, terwijl het slechts de weerspiegeling van het ware zelf bewustzijn is. Zo ben ik nu éénmaal, zo kent iedereen mij, mag ik mij even voor stellen etc. draait steeds om iets wat wij beschouwen als: “DAT BEN IK”. Maar, zo ben ik nu éénmaal betreft een zelfbedacht spiegelbeeld dat net als het maanlicht, een fata morgana, een weerspiegeling is en doet alsof het “eigen” is. De maan schijnt net zomin als ons “dat ben ik” een eigen bewustzijn heeft. Allemaal spiegeling, allemaal waan, allemaal illusie! En die stralende maan aan die stralend blauwe hemel wekte mij met deze werkelijk éénmalige metafoor! Dat was voor mij een schitterende boodschap. De maan, jouw ego moet niet verdwijnen, maar jij moet je realiseren.
Als jij wakker wordt gaat jouw maan onder!

Waarmee

Drievoudig, viervoudig en zevenvoudig?


GEEST Onze vader die in de hemel zijt,
Geest is universele bewustheid en als bewustzijn manifest. Geest is eeuwig en onveranderlijk. Manifestatie is alleen mogelijk door bewustheid. Bewustheid maakt het mogelijk dat iets vorm aannemen en behouden kan. Het universum is bewustzijn waarvan minder dan 1 procent gemanifesteerd is. Minder dan 1 procent van het universum is voor ons waarneembaar, minder dan 1 procent is manifest, geconditioneerd, geprogrammeerd of gematerialiseerd. De rest is geest! Wij hebben een ziel en een lichaam maar wij zijn geest. Wij zijn bewustheid. Wij zijn bewustzijn.

ZIEL Uw naam worde geheiligd.
Ziel is manifeste energie, is geprogrammeerd of geconditioneerd bewustzijn. De ziel is de som van persoonlijke eigenschappen of talenten. De ziel vormt de verbinding tussen geest en lichaam. De ziel is programmeerbaar en verantwoordelijk voor karma. De ziel is vergelijkbaar met een BIOS chip in onze computer. De ziel is ook tijdelijk en noodzakelijk om incarneren mogelijk te maken.
Wij hebben een ziel maar wij zijn bewustzijn, wij nemen waar.

LICHAAM Uw koninkrijk kome.
Lichaam is materie, is geprogrammeerde of geconditioneerde energie. Het lichaam bestaat voor ruim 99% uit lege ruimte. Het lichaam is het voertuig van geest en ziel. Het lichaam is het gereedschap waarmee op aarde ervaren kan worden. Het lichaam is éénmalig en onschuldig. Wij hebben een lichaam maar wij zijn het waarnemen van ons eigen lichaam, onze ziel, onze gedachten, onze gevoelens en alles om ons heen.

INCARNEREN Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Incarneren, in carne, in het vlees, in de stof, materialiseren, manifesteren. Allemaal termen die betrekking hebben op de geest die zich middels de ziel verbindt met het lichaam, het vlees, in carne. Dit incarneren is een mogelijkheid voor de geest om iets te ervaren dat zonder lichaam niet mogelijk is. De geest is eeuwig en onveranderlijk en alleen de illusoire stof (Samsara) maakt veranderende ervaringen mogelijk.

KARMA Geef ons heden ons dagelijks brood. Karma is de wet van oorzaak en gevolg en wij zijn het zelf die karma veroorzaken door onze identificatie met Samsara. Wij creëren karma door vrijwillige onbewuste aanpassingen aan onze ziel en moeten deze zelfgecreëerde zonden ook weer zelf ongedaan maken. Wij kunnen niemand verantwoordelijk maken voor deze wetmatigheden en zullen nu of in een toekomstig leven (waarvan de omstandigheden onbekend zijn) aan de slag moeten, wakker moeten worden of ons zelf moeten realiseren.

EGO Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
De persoonlijke interpretatie van en de mogelijke identificatie met deze waarnemingen creëert dat wat wij ego noemen. Ons ego is een persoonsgebonden gedachtebeeld dat reageert op ons programmeer-commando ‘ik’.
Zodra wij ‘ik’ (ik ben, ik heb, ik doe enz.) denken of zeggen programmeren wij dit gedachtebeeld met de hieraan gekoppelde intentie.

ZONDE Leid ons niet in verzoeking,
Zonde is niet het overtreden van verkeersregels of het spijbelen van school, zonde is het creëren en in stand houden van een waanbeeld. Een waanbeeld dat het gevolg is van een wijd verbreid misverstand. Wij zijn niet de doener en veronderstellen dat jij de doener bent creëert een bindend waanbeeld. Bindend aan de wereld van Samsara, de wereld van de illusie en dat is zonde!

REÏNCARNEREN maar verlos ons van de boze.
Reïncarneren is geen straf. Reïncarneren is het gevolg van een misverstand. Mis-verstand ofwel ons verstand heeft het mis verstaan, ons verstand heeft het verkeerd begrepen. Ongeacht de gedane ervaringen is er slechts de noodzaak tot herhaling, tot reïncarnatie wanneer er sprake is van identificatie. Identificatie met de interpretatie van de ervaringen. Zonder identificatie geen ego, zonder identificatie geen doener en zonder identificatie geen reïncarnatie.

ZELFREALISATIE Want u is het koninkrijk Zelfrealisatie is niks meer of minder dan het je realiseren van wat je werkelijk bent. Zelfrealisatie kan je niet begrijpen, kan je niet leren of oefenen. Zelfrealisatie kan je alleen ervaren want zelfrealisatie is niet deelbaar. Zelfrealisatie is niet bedoeld voor het ego of de persoonlijkheid want zelfrealisatie verlost je van jouw ego en maakt jou universeel.

VERLICHTING en de macht
Verlichting of zelfrealisatie ontstaat zodra wij onze aandacht verleggen van image of ego naar ons ware zelf. Ons ware zelf is altijd en overal aanwezig ook als wij het, door de verduistering van ons zelfbeeld, niet gewaar worden. Verlichting of zelfrealisatie is het door eigen toedoen verlost worden van de waan van doener, de waan van afgescheidenheid, van tweeheid of veelheid in plaats van éénheid. Jij bent verlicht alleen weet je dat niet.

VERLOSSING en de heerlijkheid
Wij verlossen onze ziel van de waan en verlossen onszelf van karma! Zijn er nog dingen die je bezig houden dan is nu het moment om die even los te laten en het jezelf te gunnen om even verlost te zijn. Mis jij jouw sores? Komt er nog wat bovendrijven? Gewoon liggen laten, even geen aandacht voor dat wat best een kwartiertje wachten kan. Hoe voelt dat? Mis je iets?
Heb je het gevoel dat je iets tekort komt?
Je bent nu verlost van jouw waan!

WARE ZELF in eeuwigheid. Amen.
Wanneer je jouw ballast zonder morren naast je neer kunt leggen en niet direct de behoefte hebt om je met allerlei gedachten bezig te houden. Wanneer jij je realiseert dat elke ervaring slechts een ervaring is en jij degene bent die deze al dan niet aangename ervaringen waarneemt en niet bent. Dan wens ik jou veel inzicht en wijsheid en succes met jouw zelfrealisatie!


TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close