Levensbloemenboom

Beste lezers, dit is mijn honderdste bericht en het is een liefhebbers bericht geworden
over de boom des levens en de Sepher Yetzirah “Het boek van de schepping”.

De Sepher Yetzirah beschrijft de levensbloemenboom, levensboom of boom des levens. De boom des levens bevat drie verticale en vier horizontale niveaus. De drie verticale ‘zuilen’ komen o.a. overeen met geest, ziel en lichaam of Ida, Pingala en Sushumna terwijl de vier horizontale ‘werelden’ o.a. overeenkomen met de vier elementen aarde, water, lucht en vuur of Assiah, Yetzirah, Briah en Atziluth.

De levensboom bevat tien manifeste levensbloemen, sefiroth of lichtpoorten en daarboven drie niet manifeste principes te weten; Ain “bewustzijn”, Ain Soph “verlangen” of aandacht en Ain Soph Aur “waarnemen”.

De tien sefiroth zijn verdeeld in drie moeders (Atziluth plus Briah) en zeven dubbele tekens (Yetzirah plus Assiah ). Deze tien lichtpoorten komen overeen met tien van de tweeëntwintig lettertekens van het Hebreeuwse vlammenschrift. De overige twaalf lettertekens zijn toegekend aan sterrenbeelden en relateren aan de vier elementen, evenals zes van de zeven dubbele tekens (Yetzirah).

  1. Atziluth, de archetypische wereld; deze wereld bevat slechts 1 sefira: Kether.
  2. Briah, de wereld van de schepping; deze wereld bevat Chokmah en Binah, de meest verheven voorstelling van het mannelijk en vrouwelijk principe. Uit hun vereniging ontstaat de wereld van vorming.
  3. Yetzirah, de wereld van vorming; deze wereld bevat Chesed, Gevurah, Tiphareth, Netzach, Hod en Yesod.
  4. Assiah, de fysieke wereld; deze wereld representeert het laatste stadium van de materialisatie van Gods Wil in de sfeer van Malkuth op de Boom des Levens.

Levensbloemen bevatten 72 bladeren, 72 aan God toegeschreven eigenschappen. Samen met de keerzijde wordt God daarmee 144 eigenschappen toegedacht. Als éénheid werd 144 als 1441 geschreven, wat overeenkomt met het aantal minuten van één dag. Vaak onjuist als 144.000 geïnterpreteerd, maar nog steeds als éénheid!

De driedeling of triniteit en de vierdeling vertegenwoordigen een kosmisch interessant patroon waarin gemakkelijk het hermetische axioma “Zo boven, zo beneden” te herkennen valt. Driedeling ontstaat door polariteit waarbij in het spanningsveld van de twee uitersten een altijd vierdelige werking ontstaat.

In andere woorden: “Een batterij heeft een plus en een min pool. Tussen deze twee heerst het vierkant van bouw, een viervoudig spanningsveld dat beweging (aarde), temperatuur (water), communicatie (lucht) en licht (vuur) beïnvloeden kan.”

Wordt het spanningspotentieel benut dan neemt het vermogen af, wordt gebruikt of vernietigd. Daarom wordt Shiva de grote vernietiger genoemd. Shiva heeft, net als vele andere symbolische figuren, vier armen voor de vier elementen en symbolisch op het hoofd de drie bewustzijnstoestanden van geest, ziel en lichaam.

Zo boven zo beneden! Ain, Ain Soph en Ain Soph Aur verschillen, als de hoogste niet manifeste drie-éénheid, in werking niet van Kwantums, de kleinste geopenbaarde drie-éénheid. Het handelt steeds om de drie-éénheid geest (bewustzijn), ziel (energie) en lichaam (materie), waarbij materie altijd viervoudig is, altijd vier aggregatietoestanden kent waarbij het drievoudige bewustzijn weer de zogenaamde quintessence vormt.

Dit geldt voor veel zevendelingen zoals onze chakra’s, de regenboog en de toonladder. Kwantumfysici onderkennen dit ten dele door te stellen dat het kwantum aan de waarnemer als golf of als deeltje verschijnt. Men gaat er daarbij vanuit dat het waarnemen door een waarnemer geschied zonder rekening te houden met zijn of haar beperking.

Een waarnemer of waarneemster neemt namelijk serieel waar en kan dus nooit twee zijnstoestanden tegelijk waarnemen. De energetische toestand (golf) en de materiële toestand (deeltje) zijn alléén parallel gelijktijdig waar te nemen. Gelijktijdigheid is hier uitgesloten, daar mensen, net als computers, serieel waarnemen. Wat niet weg neemt dat golf en deeltje wel altijd gelijktijdig existeren.

Zolang bewustzijn in de wetenschap en zelfs in de neurologie geen rol speelt, zolang kan geen begrip ontstaan voor de rol van bewustzijn of voor het werkwoord waarnemen. Wij gaan uit van een broodnodige “waarnemer” terwijl het bestaan van deze waarnemer uiterst twijfelachtig is.

Bewustzijn is en blijft zelf onvoorwaardelijk maar kan zich tevens geconditioneerd manifesteren. Energie is tenslotte geconditioneerd bewustzijn en materie n iks anders dan geconditioneerde energie. Uiteindelijk is alles onvoorwaardelijk bewustzijn waaraan het, door polarisatie ontstane, materiële haar bestaan dankt en waarmee en waardoor alle dingen waargenomen worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close